Một số hình ảnh mới nhất cập nhật từ dự án

Dự án sau khi đổ sàn tầng 6
Hình ảnh dự án sau khi đổ xong sàn tầng 6Giếng trời

D’.Palais de Louis khi đổ xong sàn tầng 6

Dự án vẫn tiếp tục được triển khai đúng tiến độ cam kết